ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
 

Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на градежни материјали и стоки за тековно одржување согласно спецификација

Огласот може да го превземете ТУКА

Барање-за-прибирање-понуди_Набавка-на-градежни-материјали-и-стоки-за-тековно-одржување-согласно-спец.pdf (139 downloads)

 

 

Број на оглас 03/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

 Услуги за систематски преглед

Огласот може да го превземете ТУКА

Број на оглас: 02/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен гас

Огласот може да го превземете ТУКА

Број на оглас: 01/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Шумарки Услуги по фази сеча и дотур на дрвни сортименти

Огласот може да го превземете ТУКА

 

Број на оглас: 07/2017 – Набавка на моторни возила преку финансиски лизинг

 

Број на оглас: 09/2017: Реконструкција на објекти сопственост на Ј.У.Н.П.Маврово според спецификација

 

Број на оглас: 08/2017: Изградба и реконструкција на шумски патишта согласно планските документи на Ј.У.Н.П.Маврово

 

 

09.03.2017-Набавка на шумарски услуги по фази: сеча и дотур на дрвни сортименти

 

 

Оглас- Број на оглас: 02/2016 Мобилни фискални апарати

 


 

Оглас- Број на оглас: 08/2016 Мобилна телефонија 2016-2017


 

Јавна набавка бр.01/2016
Предмет на набавка: Услуги за санитарна сеча и дотур на огревно и техничко дрво за потребите на Ј.У.Национален Парк Маврово Маврови Анови.
Сите потребни информации како и јавниот оглас може да ги најдете на следниов линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9eab3d21-2072-4da5-bd4d-febd15294034/Open

2. Број на оглас:  03/2016

Предмет на набавка:Услуги за изградба, пробивање и тековно одржување на шумски патишта согласно планските документи на         Ј.У.Н.П. Маврово Маврови Анови

Сите потребни информации како и јавниот оглас може да ги најдете на следниов линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d0ca84de-4805-4941-810b-866f11b739f7/Open

3. Број на оглас:  05/2016

Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на моторно гориво,хидрол и други деривати за моторните возила сопственост на Ј.У.Национален Парк Маврово
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 3.000.000,00 ден.

Сите потребни информации како и јавниот оглас може да ги најдете на следниов линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8812cddb-8433-4d1b-a68f-c411a928efca/Open

4. Број на оглас 07/2016

Почитувани,
Ве информираме дека договорниот орган Ј.У.Национален Парк Маврово преку електронскиот систем за јавни набавки, објави Оглас за јавна набавка на Набавка на градежни материјали и стоки за тековно одржување согласно спецификација.
Доколку сакате да добиете повеќе информации за предметот на набавката и сте заинтересирани за учество во оваа постапка, пристапете преку https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66ad7c3d-74c5-41b8-8d86-abb5750c99a4/1 и преземете ја тендерската документација објавена заедно со огласот
Комисија за јавни набавки на Ј.У.Национален Парк Маврово

5. 

Почитувани,
Ве информираме дека договорниот орган Ј.У.Национален Парк Маврово преку електронскиот систем за јавни набавки, објави Оглас за јавна набавка:

Набавка на услуги за одржување и сервисирање на компјутерска опрема, печатари и обука на вработените.

Доколку сакате да добиете повеќе информации за предметот на набавката и сте заинтересирани за учество во оваа постапка, пристапете преку https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6b5bc176-8302-440d-a35b-dd2b01b09197/5 и преземете ја тендерската документација објавена заедно со огласот
Комисија за јавни набавки на Ј.У.Национален Парк Маврово

6. Набавка на шумарски услуги по фази: сеча и дотур на дрвни сортименти

За да пристапите на огласот кликнете на линкот подолу:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/otherannouncements

 

7


За да пристапите на огласот кликнете на линкот подолу:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7fdf692-af2f-42ef-965b-925afece8292/5

 

8. 

За да пристапите на огласот кликнете на линкот подолу:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4e589bb7-99b0-48b2-9f71-648fcc4b90f2/1

9

Набавка на ревизорски услуги за две години

За да пристапите на огласот кликнете на линкот подолу:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/39313d88-801e-4e44-a2e0-bad3160f5262/5

 

 

 

 

Logos Slider