[:en]The National Park Mavrovo is situated on the North-western part of Republic of Macedonia, at the tripoint of Albania, Kosovo and the Republic of Macedonia, occupying geographic latitudes from 410 33’01’’N to 410 52’39’’ N, and geographic longitudes from 200 31’02’’E to 200 48’59’’E, between the cities of Gostivar, Debar and Kichevo.  The eastern boundary of the National Park Mavrovo on its Northern part extends along the ridge of the Shar Planina Mountain Western slopes, thence   continues along the main ridge of the Bistra Mountain. The Southern boundary is an east-west line following the course of Mala Reka River downward to its inflow into the Radika River, thence across the Boshkov Most Bridge goes westward along the Krchin Mountain ridge up to the State border with Albania. The Western boundary of the Park overlaps with the State border with Albania and runs to the North along the ridges of Krchin, Deshat and Korab Mountains. The Northern boundary follows the watershed line of the Radika River on the slopes of the Shar Planina Mountain.  The Mavrovo Protected Area occupies an area of 72,204.1 ha, notwithstanding the fact that former calculations for the area were 73,088 ha.  The elevation of the Park ranges from minimum 600 m to the highest mountain peak that reaches 2,764 m. Administratively, the territory of the Park belongs to the Municipality of Mavrovo-Rostushe and only small portion to the Municipality of Gostivar.

Map of NP Mavrovo location:

Tourists who land on Skopje Airport can use this directions:

Tourists who land on Ohrid Airport can use this directions :

[:mk]

Националниот Парк Маврово (НПМ) е лоциран во северо‐западниот дел на Република Македонија, на тромеѓето помеѓу Република Албанија, Република Косово и Република Македонија, на северна географска широчина од 410 33’01’’ до 410 52’39’’ и источна географска должина од 200 31’02’’ до 200 48’59’’, помеѓу градовите Гостивар, Дебар и Кичево. Источната граница на НПМ во северните делови се протега по било од западните падини на Шар Планина а потоа продолжува по главното било на планината Бистра. Јужната граница на НПМ, во правец исток‐запад оди долж течението на Мала Река, се до нејзиниот влив во Радика а потоа, од Бошков Мост кон запад, по билото на планината Крчин се до Македонско‐Албанската граница. Западната граница се поклопува со државната граница и се протега по билото на планините Крчин, Дешат и Кораб. Северната граница ја чинат падините на Шар Планина, кои го затвараат сливот на Радика. Површината која ја зафаќа ова заштитено подрачје изнесува 73,088 ha, според стариот начин на пресметување, односно 72,204.1 ha, според новиот начин на пресметување. Надморската височина се движи од минимум 600 m до максимум 2,764 m. Административно, територијата на НПМ припаѓа на 2 (две) општини и тоа општината Маврово‐Ростуше и општината Гостивар.

Mапа на седиштето на Национален парк маврово

Туристите кои слетуваат на Скопскиот аеродром, може да ги користат следниве дирекции:

Туристите кои слетуваат на Охридскиот ареодром може да ги користат следните дирекции :

[:]

[jw_easy_logo slider_name="Logos Slider"]