[:en]

Ski Resort “Zare Lazarevski” – Mavrovo

Mavrovo is famous for one of the most beautiful ski resorts in Macedonia, the ski resort “Zare Lazarevski” which is located on the slopes of Bistra mountain. The magnificent Mavrovo Lake surrounded with high and beautiful mountains offers excellent opportunities for the tourists who will decide to spend their winter holiday there. Things that the ski resort possesses, as well as the services that you will receive here, are as follows:

– Eleven ski lifts and three cable cars with a total length of 5,700m and capacity of 11,100 passengers per hour.

– Skiing possibility at an altitude from 1,255 to 1,860 meters above sea level.

– Professional preparation of the ski slopes by means of 6 ratracks.

– Ski slope length below the cable cars of 5,000m and ski lift length of 10,000m.

– Ski slopes provided with light and loudspeaker system – night skiing from 19:00h to 00:00h.

– Coffee bars along the ski slopes on Bistra mountain.

– Ski patrol, ambulance snowmobile and other snowmobiles, machine for making artificial snow.

– Average snow cover – 70cm.

– The ski season can start in November and finish as late as April.

– Ski school where first-class ski instructors are employed.

 

Alpine Skiing:

– Ski routes for alpine skiing

– Beginners’ slopes

– Advanced skiers’ slopes

– Alpine skiing competitors’ slopes

Other Types of Skiing:

The ski resort offers excellent conditions for the fans of snowboarding and many conditions for skiing in different ways, such as the cross-country slope “Mirna Dolina” which is 7.5Km long, or using the 30Km long slope on which the Mavrovo Commemorative Tournament is held (freestyle). The ski resort also organizes international competitions in slalom and giant slalom, snowboarding, etc.

Freeride skiing

On the park’s territory, especially in the mountains Bistra, Korab and Krchin, there are ideal conditions for freeride skiing which is currently a worldwide hit. Mavrovo National Park is working on providing ideal conditions for tourists who will be using these slopes in the future, while promoting them at the same time at many important expos (they were presented on the international tourism expos in Berlin, Istanbul and Tel Aviv at the beginning of 2011). Currently, in cooperation with the Macedonian Association of Professional Mountain Guides, there is a preparation going on of a team consisting of 10 local professional guides who will be available to tourists requesting such services.

RENT-A-SKI

Renting ski equipment can be done in the nearby parking lot and inside the ski resort.

Price including skis (or a board), bindings and poles – ONLY 200.00 denars per day.

Ski Seasons:

Season start – 15 November

Season peak from 25 December to 31 January

Season from 1 February to 1 April depending on the snow cover.

Ski Prices:

You can download the pricelist of the ski resort “Zare Lazarevski” from the downloads section or on the following link:

http://www.skimavrovo.com/pdf/Offer-OK.pdf

 Entertainment:

You can spend the nights in the amazing Mavrovo at the several clubs and restaurants near the ski resort, as well as in the surrounding of Mavrovo Lake.

The most famous places where you will have a great time are:

– Disco club “Ratrak”, restaurant “Glamur”, restaurant “Kristijan”, night club “Jeti”, coffee restaurant “Alpina”, restaurant “Chezarina”, café “Kabala”, and many others.

 Events

Main events that are organized:

– Mavrovo Commemorative Tournament;

– Snow City;

– European Snowboarding Cup;

– National and international competitions in slalom and giant slalom.

 

Contact information:

Ski resort “Zare Lazarevski”

Phone: + 389 (0) 42 489 065

Fax: + 389 (0) 42 489 066

E-mail: skimavrovo@bistra.com

[Best_Wordpress_Gallery id=”24″ gal_title=”Zimski turizam”][:mk]

Ски центар Заре Лазаревски – Маврово

 

Маврово е познато по еден од нај убавите ски центри во Македонија ски центарот “Заре Лазаревски„ кој е сместен на падините на планината Бистра. Прекрасното Мавровоско езеро опколено со високи и убави планини нуди одлични можности за туристите кои ќе одлучат зимскиот одмор да го поминат тука. Она со што располага ски центарот како и услугите кои ќе ги добиете тука се следниве:

-Единаесет ски-лифтови и три жичари со вкупна должина од 5.700 м. и капацитет од 11.100 патници на час.

-Можност за скијање на висина од 1.255  до 1860 метри надморска височина

-Професионална подготовка на патеките со помош на 6 ратраци

-Должина на скијачките патеки под жичарниците 5.000 м. и должина на ски ливтовите од 10.000 м.

-Осветлени и озвучени патеки – ноќно скијање од 19 ч. до 24 ч.

-Кафе барови ( бачила) долж ски патеките на планината Бистра

-Ски патрола, амбулантна моторна санка и други моторни санки, машина за правење вештачки снег

-Просечна снежна покривка – 70 см.

-Ски сезоната може да започне во ноември и да заврши најдоцна до април

-Ски школа во која работат врвни ски инструктори

Алпско скијање:

-Скијачки рути за алпско скијање

-Патеки за почетници

-Патеки за напредни скијачи

-Патеки за натпреварувачи во алпско скијање

Други видови на скијање:

Ски центарот нуди одлични услови за љубителите на сноубордингот и многу услови за скијање на различен начин како крос- кантри патеката  “Мирна долина„ долга 7.5 км или користење на 30км долгата патека на која се одржува мавровскиот комеморативен турнир (слободен стил). Ски центарот организира и меѓународни натпревари во слалом и велеслалом, сноубординг и др.

Турно скијање- Free ride skiing

На територијата на паркот посебно на планините Бистра, Кораб и Крчин постојат идеални услови за турно и фри-рајд скијање кое што е хит во светот. Националниот парк “Маврово„ работи на обезбедување на идеални услови за туристите кои ќе ги користат овие патеки во иднина а воедно истите ги промовира на повеќе значајни саеми ( на почетокот на 2011г. беа посетени меѓународните саеми за туризам во Берлин, Истамбул и Тел Авив). Моментално во соработка со Македонската асоцијацијата на професионални водачи во планина се подготвува екипа од 10 локални професионални водaчи кои ќе ги услужуваат туристите кои ќе бараат вакви услуги.

RENT-A-SKI

Изнајмување на ски опрема се врши на самиот паркинг во близина на ски центарот како и во самиот ски центар.

Цена за скии (или даска), везови и штеки – САМО 200 ден. на ден

Ски сезони:

Старт на сезона- 15 ноември

Шпиц на сезона од 25 декември до 31 јануари

Сезона 01 фебруар до 01 април во зависност од снежната покривка

Ски цени:

Ценовникот  на ски центарот “Заре Лазаревски„ може да го превземете во делот превземања или на следниов линк:http://npmavrovo.org.mk/index.php?id=99

 

Забава:

Ноќите во прекрасното Маврово може да ги помнете во неколкуте клубови и ресторани во близина на ски центарот како и во околината на Маврвското езеро.

Настани

Главни настани кои се организираат се:

-Мавровски комеморативен турнир;

-Снежен град;

-Европски куп во сноуборд;

-Национални и меѓународни натпревари во слалом и велеслалом.

 

Контакт информации:

Ски центар “ Заре Лазаревски„

Телефон:

+ 389 (0) 42 489 065

Факс:

+ 389 (0) 42 489 066

E-mail:

skimavrovo@bistra.com

[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”Zimski turizam”][:]

[jw_easy_logo slider_name="Logos Slider"]