[:en]

The Tourist Information Center is located in the vil. Mavrovi Anovi, on the main road to the Municipality building, i.e. at a distance of about 500m from the Mavrovo Dam. The Information Center is in the new premises and its main purpose is to collect and update the information on tourist accommodation facilities in the region, and make it available to everyone timely and correctly. The users of such information are usually tourists visiting the region, agencies, hotels, etc. In addition, the Center issues various types of licenses required for certain activities on the park’s territory, it has a souvenir shop, organizes meetings and presentations, provides free internet connection for the guests, provides site maps about the routes, and many other things which largely facilitate the tourists’ stay.

The new premises of the Tourist Information Center were opened in May 2010. The Center is open every day from 08.00 to 18.00 h.

contact information:

e-mail: infopoint@npmavrovo.org.mk

++ 389 (0) 42 489 425

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”Tourist Information Center”][:mk]

Информативниот Туристички Центар  се наоѓа во с. Маврови Анови, на главниот пат кој води во зградата на општината т.е на оддалеченост од околу 500 м. од браната во Маврово. Инфо центарот е сместен во нови простории а негова основна задача е да  прибира и ажурира податоци за туристичките капацитети во регионот, и истите точно и навремено да ги доставува до сите оние на кои истите им се потребни, а  тоа најчесто се туристи кои го посетуваат регионот, агенции, хотели, и други. Покрај ова во центарот се издаваат и разни видови на дозволи потребни за одредени активности на територијата на паркот, отворена е продавница за сувенири, се одржуваат состаноци и презентации, гостите може да добијат бесплатна интернет конекција,  може да се набават мапи за движење и уште многу други работи кои во огромна мерка го олеснуваат престојот на туристите кај нас.

Новите простории на информативниот туристички центар се отворени во мај 2010г. Центарот работи секој ден од 08ч до 18ч.

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”Tourist Information Center”][:]

[jw_easy_logo slider_name="Logos Slider"]