Националниот парк „Маврово“ во рамките на своите надлежности а согласно повеќегодишните плански документи и годишната програма за работа врши пошумување на целата територија што трае преку целата година во зависност од тоа што се пошумува. Во тек е активност за подсејување со елово семе кое ќе трае неколку недели и ќе се одвива на целата […]

Повеќе →

Националниот парк „Маврово“ во рамките на своите програми и надлежности врши активности за збогатување на туристичката понуда, со што ќе се придонесе за развој и унапредување на туризмот која претставува значајна економска гранка за овој регион. Во рамките на проектот “Bear vieweing and conservation tour”, во Националниот парк „Маврово“ се реализираше промотивна тура со пилот […]

Повеќе →

Logos Slider