Почитувани, Министерството за животна средина и просторно планирање согласно одредбите од Законот за заштита на природата (Сл. весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 41/14),  ја отпочна постапката за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата Национален парк. За таа цел, подготвен е Предлог-Законот за прогласување […]

Повеќе →

Logos Slider