Во рамките на програмата на Европската унија во просториите на Ј.У. Национален парк „Маврово“ на ден 28.04.2016 година се одржа работилница на тема: Зајакнување на капацитетите за имплементација на Натура 2000. Целта на оваа работилница е да се зајакнат административните капацитети на НП Маврово и да се подобри соработката со МЖИПП. На работилницата се презентираа […]

Повеќе →

Управата на Јавната Установа Национален Парк Маврово – Маврови Анови применувајќи го доследно Законот за шуми  Сл.весник на РМ бр.64/09 и 160/14 и одредбите според Член 70 и 70 „а“ за јавна продажба на  дрвни сортименти оваа година на официјалната веб страна www.npmavrovo npmavrovo.org.mk, го објавува следниов  :   ЈАВЕН ПОВИК  (за правни лица)                    […]

Повеќе →

Во просториите на Информативниот туристички центар се одржа интерактивен состанок на групата за Дестинациски менаџмент Маврово на кој присуствуваа претставници од ИМЕ програмата која се реализира од SWISSCONTACT како и претставници на Националниот парк, претставници од хотелиерите и други туристички работници кои гравититраат на територијата на Националниот парк Маврово. На почетокот се одржа кратка обука […]

Повеќе →

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ-Tранспортни услуги со вклучен утовар на огревно буково дрво од работните единици на Н.П.Маврово до склад Управа-Маврови Анови   [gview file=”http://npmavrovo.org.mk/wp-content/uploads/2016/04/020416-091117-85e4ef09-9e54-480f-976e-1b61640de9e7.pdf”]

Повеќе →

Logos Slider