На 16.02.2011г официјално започна обуката на кандидатите кои ги исполнија сите критериуми барани за стекнување со лиценца  за професионален водач во планина. Активноста е дел од проектот “Заштита на животна средина, економски развој и промоција на одржлив еко-туризам во НП Маврово“ , релизиран и финансиран од  од страна на ЈУНП “Маврово“ , МНР на Р.Италија […]

Повеќе →

Logos Slider