Во рамки на своите работни обврски  и надлежности, ЈУНП Маврово деновиве  ќе организира неколку акции за  чистење на остатоци од комунален отпад по течението на реката Радика. Активностите се спроведуваат од страна на дел од  вработените во НП Маврово. Во текот на овој месец и со почетокот на пролетта, во план е покрај овие акции […]

Повеќе →

Во Националниот парк Маврово продолжуваат активностите за зајакнување на капацитетите на вработените за работа со ГИС ситемот и неговата примена во редовната работа на паркот. Во просториите на управата на Националниот парк Маврово на 22.04.2015 година, во рамките на проектот „Подобрување на управувањето со националните и природните паркови во прекуграничната област““ финасиран од Европската унија […]

Повеќе →

Во хотелот Макпетрол на 04.03.2015 година во организација на Министерството за животнасредина и просторно планирање и Националниот парк Маврово се одржа Јавна расправа по Предлог-Законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк. На состанокот присуствуваа Директорот на Националниот парк Онер Јакупоски, Државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање […]

Повеќе →

Почитувани, Be известуваме дека Министерството за животна средина и просторно планирање согласно Законот за заштита на природата („Службен весник на РМ“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 41/14) изготви Предлог-Закон за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк За таа цел, Ве покануваме да присуствувате на Јавна […]

Повеќе →

Logos Slider