Динарскиот лак  е еден регион на Југоисточна Европа, која опфаќа околу 100. 000 км2, а повеќе од 6.000 км од крајбрежјето, се протега во текот на целата област ориентирана кон Јадранското Море од Трст (Италија) до Тирана (Албанија). WWF започна со проектот Динарскиот лак на  паркови во почетокот на 2012 година, со цел да се […]

Повеќе →

Националниот парк Маврово во рамките на своите надлежности а со цел збогатување на рибниот фонд на водите на целата своја територија на ден 15.11.2012 г. (четврток) по петти пат изврши порибување на реката Радика со нејзините притоки како и на Мавровското езеро и реките од неговото сливно подрачје. Порибувањето беше извршено со 15 000 парчиња […]

Повеќе →

Logos Slider