На 10.06.2024 година во ресторанот Трница се одржа јавна консултативна средба на која беше презентирана студијата за ревалоризација на Национален парк Маврово, со предлог-надворешни граници на распространување и предлог-зонирање на Националниот парк Маврово.

На презентацијата беа поканети и присуствуваа заинтересираните страни и во дискусијата ги изнесоа своите мислења, забелешки и предлози на кои одговараа претставниците на изготвувачите на студијата и претставниците од НП Маврово.

На сите заинтересирани ке им биде испратена студијата на која ќе можат да достават коментари кои ќе бидат разгледани и дел од нив кои се соодветни ке станат дел од крајната верзија на студијата на ревалоризација.

Целиот процес за репрогласување на Националниот парк Маврово е во поодмината фаза и по завршувањето на јавните расправи од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање ќе биде подготвен предлог законот.

Изготвувањето на студијата за ревалоризација на Националниот парк Маврово се реализира во партнерство помеѓу Националниот парк Маврово, Македонското еколошко друштво (МЕД) Global Conservation и Министерсвото за животна средина и просторно планирање.

Logos Slider