Управата на Јавната Установа Национален Парк Маврово – Маврови Анови применувајќи го доследно Законот за шуми  Сл.весник на РМ бр.64/09 и 160/14 и одредбите според Член 70 и 70 „а“ за јавна продажба на  дрвни сортименти оваа година на официјалната веб страна www.npmavrovo npmavrovo.org.mk, го објавува следниов  :   ЈАВЕН ПОВИК  (за правни лица)                    […]

Повеќе →
DSC_0121

Во просториите на Информативниот туристички центар се одржа интерактивен состанок на групата за Дестинациски менаџмент Маврово на кој присуствуваа претставници од ИМЕ програмата која се реализира од SWISSCONTACT како и претставници на Националниот парк, претставници од хотелиерите и други туристички работници кои гравититраат на територијата на Националниот парк Маврово. На почетокот се одржа кратка обука […]

Повеќе →

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ-Tранспортни услуги со вклучен утовар на огревно буково дрво од работните единици на Н.П.Маврово до склад Управа-Маврови Анови  

Повеќе →
BenQ Digital Camera

Националниот парк Маврово продолжува со активности за промоција на туристичките капацитети што се на територијата на паркот. За таа цел е изработена виртуелна 360° тура во Информативниот туристички центар. Паркот во иднина ќе настојува вакви тури да направи на неколку позначајни локации и објекти со цел поголема достапност и подобра промоција што ќе придонесе за […]

Повеќе →
BOROVINKA shutterstock_92059772

ЈАВЕН ПОВИК Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУ […]

Повеќе →

Logos Slider