[:en]

Galichnik Wedding Festival

Galichnik Wedding Festival takes place every year on St. Peter’s Day (“Petrovden”) – 12th July and is a cultural event rich in many genuine, unique and unrepeatable wedding customs and rituals. During the days of the wedding, the zurlas shriek and the drums roll “from Galichnik to Reka”, with the entire underground and aboveground echo against the rock of Bistra and the sky. As accompaniment to the migrant workers of this region of Macedonia, they always announce the Galichnik Wedding Festival which has the largest number of wedding guests. The Galichnik Wedding Festival in its existence has contributed to cherishing the unique wedding customs and rituals of the population of this region, preserving the original songs, folk dances, and the far and wide known traditional costumes of Galichnik – made with filigree precision and accuracy of the tailors. Each year, the special committee selects a young couple that will get married at the Galichnik Wedding Festival. One of the prerequisites is that at least one of them to originate from a Galichnik family.

Every year, during the Galichnik Wedding Festival, there are a lot of customs that are respected as characteristics of this wedding: waiting for the drums, folk dance of the mother-in-law, taking the bride to fetch water, placing the wedding flag, inviting the deceased ancestors, shaving the groom, taking the bride, kneading the bread dough, wedding ceremony in the church of Ss. Peter and Paul, and other customs which are slowly dying out, but still hold in themselves many details from the life of the people from Galichnik in the past times. There are only two inhabitants living in Galichnik now, but on 12th July there are more than 5,000 people coming to see the Galichnik Wedding Festival.

You can read more about this event on:

http://www.galicnik.110mb.com/prvo.html

Art Colony of Galichnik

The Art Colony in Galichnik is organized every year in August. The first colony of this kind was organized in 1990, thanks to the efforts of the painter Nove Frangovski. The colony is traditionally held in the “Neda” Hotel, and it is financially supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia.

In the past colonies, there have been artists from Macedonia, Serbia, Bulgaria, Greece, Albania, Romania, Great Britain, Japan, Italy, Hungary, Germany, etc. The works of art, paintings and sculptures are displayed biennially at particular exhibitions.

Shepherds’ Gatherings – “Day of the Sheep and Goat Breeders”

Every year, one or two days before “Petrovden” (St. Peter’s Day) or the Galichnik Wedding Festival, on the location called “Smrdlivi Vodi” there is a festival called “Day of the sheep and goat breeders”. As part of this festival, there are competitions in shearing and milking of sheep, cheese tasting and its evaluation, “pelivan” wrestling, promotion of the dog breed “Sharplaninec”, etc. The festival is accompanied with a rich folk program.

Cultural Summer Festival of Reka

The festival is organized by initiative of the local nongovernmental organization “MEC Rekanski Biser”, in order to present and promote the cultural values, ethnology, traditional cuisine, and traditional crafts for which this region and the local population are recognized. The main event for which the Cultural Summer Festival of Reka is becoming famous is the day of the traditional pie of Reka – “Pitijada”, on which women from all local settlements present their cooking skills by preparing various specialties from the region of Reka.

In addition to its program, the festival includes organizing exhibitions of paintings, photos and ethnological exhibits, film projections – village cinemas, theater plays, music events, sports competitions, etc.

[:mk]

Галичката свадба

Се одржува секоја година на Петровден – 12 јули и е културна манифестација  богата со многу оригинални, единствени и неповторливи свадбарски обичаи и ритуали. Во деновите на свадбата, пиштат зурлите и ечат тапаните „од Галичник до Река“, со сиот подземен и надземен екот кон каменот на Бистра и небесниот свод. Тие придружници на печалбарите на овој крај на Македонија, секогаш ја најавуваат Галичката свадба која е со најмногу сватови. Галичката Свадба во своето опстојување придонела да се негуваат единствените свадбарски обичаи и ритуали, на жителите од овој крај, да се сочувааат изворните песни, ора, и надалеку познатата галичка носија-изработена со филигранска прецизност и точност на терзиите. Секоја година посебна комисија избира двајца млади кои ќе се венчаат на Галичката свадба. Еден од предусловите е барем еден од младите да потекнува од Галично семејство.

Секоја година за време на Галичката свадба, се почитуваат голем број на обичаи кои ја карактеризираат оваа свадба: чекањето на тапаните, свекрвино оро, носењето на невестата на вода, поставувањето на свадбарскиот бајрак, канењето на мртвите, бричењето на зетот, земањето на невестата, замесувањето на лебот, венчавањето во црквата „Св. Петар и Павле”, и други обичаи, кои полека изумираат но кои во себе содржат и кријат многу детали од животот на Галичанецот во минатото. Во Галичник сега живеат само два житела , но на 12 јули има над 5000 жители кои доаѓаат да ја гледаат оваа Галичка свадба.

Повеќе за оваа манифестација прочитајте на:

Галичник

Галичка ликовна колонија

Ликовната колонија во Галичник се организира секоја година во месец август. Првата колонија од овој вид била организирана во 1990 година, благодарение на залагањата на сликарот Нове Франговски. Колонијата традиционално се одржува во Хотелот Неда, а е финансиски поддржувана од Министерството за култура на Република Македонија.

На изминатите колонии твореле уметници од Македонија, Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Романија, Британија, Јапонија, Италија, Унгарија, Германија и др. Уметничките дела, слики и скулптури се прикажуваат на секои две години на соодветни изложби.

Овчарски средби- “Ден на одгледувачите на овци и кози“

Секоја година на ден два пред Петровден или Галичката свадба, на месноста викана „Смрдливи води“  се одржува манифестацијата „Ден на одгледувачите на овци и кози“. Како дел од оваа манифестација се организираат натпреварите во стрижење и молзење, дегустација на сирење и нивно оценување, борби на пеливани, промоција на кучиња Шарпланинци и сл. Манифестацијата е проследена со богата културно уметничка програма.

Реканско културно лето

Манифестацијата се одржува со цел да ги претстави и промовира културните вредности, етнологијата, традиционалните занаети и традиционалната кујна на  локалното население, како и да го подобри квалитетот на културниот живот. Главен настан по кој Реканското културно лето станува препознатливо е денот на традиционална реканска пита – питијада, на кој жените од сите населени места ги покажуваат своите готвачки вештини подготвувајќи најразлични рекански специјалитети.

Покрај ова манифестацијата во својата програма содржи организирање на изложби на слики, фотографии и етнолошки експонати, кино проекции- селски кина, театарски претстави, музички настани,спортски натпревари и сл.

[:]

[jw_easy_logo slider_name="Logos Slider"]