Форма за регистрација

  • Ве молиме целосно да ги пополните сите полиња за кои барате услуга. Резервацијата мора да се изврши минимум 5 дена пред настанот или вашето доаѓање. Со помош на оваа опција, НП Маврово ќе се потруди да ви помогне полесно да ги реализирате вашите барања и потреби. Сепак, во однос на вашите потреби од сместувачки услуги , услуги за превоз и др. НП Маврово не дава гаранција дека истите ќе ви бидат обезбедени. НП Маврово нема одговорност за квалитетот на добиените услуги од страна на операторите со кои соработува и кои ќе ви ги препорача т.е оние кои во даден момент ќе бидат достапни за услуга. Доколку активно учествувате на некој од настаните, ве молиме да не посетите во туристичкиот информативен центар во Маврови Анови, каде што ќе потпишете изјава за безбедност и ќе уплатите туристичка такса од 30 мкд. Со почит ЈУНП Маврово
 

Верификација

Logos Slider