На 10.06.2024 година во ресторанот Трница се одржа јавна консултативна средба на која беше презентирана студијата за ревалоризација на Национален парк Маврово, со предлог-надворешни граници на распространување и предлог-зонирање на Националниот парк Маврово. На презентацијата беа поканети и присуствуваа заинтересираните страни и во дискусијата ги изнесоа своите мислења, забелешки и предлози на кои одговараа претставниците […]

Повеќе →

Почитувани Врз основа на изготвената ревизија/дополна на Студијата за ревалоризација на Национален парк Маврово, Јавната установа Национален парк Маврово Ве поканува на јавна консултативна средба на која ќе биде презентирана Студујата со предлог-надворешни граници на распространување и предлог-зонирање на Националниот парк Маврово. Средбата ќе се одржи на 10.06.2024 година во салата на ресторан Трница со […]

Повеќе →

Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУ НП Маврово […]

Повеќе →

Денес, 17.11.2023 во управата на Националниот парк Маврово се одржа првиот конститутивен состанок на Советот на засегнати страни во Националниот парк Маврово. Советот на засегенати страни е советодавно тело на Националниот парк Маврово и го сочинуваат претставници од различни институции и организации: Општината Маврово и Ростуше, Хотелско-угостителскиот сектор, месните заедници, верските заедници, јавни претпријатиија, невладини […]

Повеќе →

Јавната Установа Национален Парк „Маврово“ согласно своите надлежности и планови за работа, како и годишната програма за работа на 18.10.2023г. успешно го реализираше есенското порибување на водите на територијата на паркот. Оваа е редовна активност на ЈУНП Маврово и истата согласно програмата за порибување се реализира по втор пат оваа година.Главна цел е збогатување на […]

Повеќе →

Logos Slider