[:en]„Tourism Development in the Mavrovo Valley”Municipality of Mavrovo and Rostuse as a sub-project holder and P.I. Mavrovo National Park as partner in the sub-project within the Local and Regional Competitiveness Projectsupported by the EU, administered by the World Bank and implemented by the Cabinet for Deputy Prime Minister in charge of Economic Affairs, project component „Investment in tourism-related infrastructure and linkages at destinations“,prepared and submitted a project proposal called „Tourism Development in the Mavrovo Valley” in order to develop the tourism potential of the municipality of Mavrovo and Rostuse and the Mavrovo National Park by arranging three picnic sites, arranging hiking and mountain-bike trails, arranging the trail leading to the famous Duff waterfall in the village of Rostuse, and installing wildlife watchtowers which will increase the tourist offer in this region.

Municipality of Mavrovo and Rostuse as a sub-project holder and P.I. Mavrovo National Park as partner in the sub-project as a part of the project proposal, prepared a Environmental and Social Management Plan for the project „Tourism Development in the Mavrovo Valley” in order to identify and estimate the potential impacts on the environment of the project activities for reconstruction, installation and adaptation works within the aforementioned sub-project activities. The plan also contains measures for prevention, minimization and mitigation of the possible negative impacts from the realization of the planned project activities.

 

 [:mk]Општината Маврово и Ростуше како носител на под-проектот и партнерот во под-проектот ЈУ Национален Парк “Маврово” во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања – КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ го изготви под-проект “Развој на туризмот во Мавровската долина ” со цел развој на туристичкиот потенцијал на општината Маврово и Ростуше и Националниот парк “Mаврово”  преку отварање на три излетнички локации, уредување на велосипедски и планинарски патеки, уредување на патеката која води до познатиот водопад Дуф кај с. Ростуше, и поставување на набљудувачници за диви животни со што ќе се збогати туристичката понуда во овој регион.

Општината Маврово и Ростуше и партнерот во под-проектот ЈУ Национален Парк “Маврово” во рамките на апликацијата, подготвија План за управување со животната средина и социјални аспекти за под- проектот Развој на туризмот во Мавровската долина” со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од погоре наведените проектни активности. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

 [:]

Остави Коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Можете да ги користите следниве HTML тагови и атрибути:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

[jw_easy_logo slider_name="Logos Slider"]