На 10.06.2024 година во ресторанот Трница се одржа јавна консултативна средба на која беше презентирана студијата за ревалоризација на Национален парк Маврово, со предлог-надворешни граници на распространување и предлог-зонирање на Националниот парк Маврово. На презентацијата беа поканети и присуствуваа заинтересираните страни и во дискусијата ги изнесоа своите мислења, забелешки и предлози на кои одговараа претставниците […]

Повеќе →

Почитувани Врз основа на изготвената ревизија/дополна на Студијата за ревалоризација на Национален парк Маврово, Јавната установа Национален парк Маврово Ве поканува на јавна консултативна средба на која ќе биде презентирана Студујата со предлог-надворешни граници на распространување и предлог-зонирање на Националниот парк Маврово. Средбата ќе се одржи на 10.06.2024 година во салата на ресторан Трница со […]

Повеќе →

Согласно своите надлежности определени во член 141-а од Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14) и член 72 став 3 и став 4 од Законот за шумите (“Службен весник на Република Македонија“ бр.64/2009, 24/2011, 53/2011, 25/2013, 79/2013, 147/2013, 43/2014), ЈУ НП Маврово […]

Повеќе →

Информација за почеток на сезона за спортски риболов на водите во НП Маврово 2024Почитувани,Ве известуваме дека од 02.02.2024 година (петок) започнува сезоната за спортски риболов на Мавровско Езеро и река Радика во Националниот парк Маврово.Денови кои се дозволени за спортски риболов се:Мавровско ЕзероОд 02.02.2024 година до 01.06.2024 година дозволени денови за риболов се: петок, сабота, […]

Повеќе →

Logos Slider